Příspěvky

Vědomí jako základ tvoření, výkonu, účinnosti i životního naplnění v trvale udržitelné společnosti.

Co je podstatou dosažení skutečně produktivity, tedy “vrcholového” tvůrčího rozvoje jednotlivců a organizací či podniků?
Přinášejí investice do technologií, do počítačů, digitální techniky skutečné zvýšení produktivity lidí a organizací?
Zlepší se snad úroveň vzdělání a rozvoje dětí jenom tím, že se jim nakoupí tablety a rozdají už v první třídě?
Co je tedy tím primárním zdrojem a tedy i tím, na co je třeba “cílit” v dosažení skutečné výkonnosti, účinnosti a tak i společné produktivity jakékoliv organizace?
Není tím každý jednotlivý člověk sám? 
Pak zásadní otázkou je co je člověk, jak nazíráme jednotlivé lidi, jak se vztahujeme k druhým? Právě to jsou ty nejdůležitější otázky, které bývají zcela opomíjeny při snaze o nejrůznější inovace, zlepšování produktivity, spokojenosti, apod. 
Je přece evidentní, že způsob jak se lidé chovají a jednají, individuálně i kolektivně je primárně podmíněno vnitřním stavem člověka, rozsahem jeho vědomí a vnitřními hodnotami, přesvědčeními a způsoby myšlení,…

Tichá REVOLUCE

Obrázek
Politika vědomí jako hravá renesančně-reformačně-regeneračně-radikální (HRRRR) změna VZTAHOVÁNÍ mezi lidmi.
Inspirace na 1. máje 2020.

Základní pochopení pro skutečně vědomou praktickou politiku spočívá v uvědomění, že žádné skutečně “revoluční” politické změny NELZE dosáhnout skrze jakýkoliv politický aktivismus či politickou akci, či prostě jakoukoliv vnější akcí.

Naopak skutečné dlouhotrvající politické změny lze dosáhnout výhradně skrze revoluci v našich vztazích – revoluci probíhající ve sféře přímých vztahů mezi jednou a druhou lidskou bytostí, tedy ve sféře vztahového či mezi-lidského pole vědomí.

Zde je třeba si dále uvědomit, že v této mezi-vztahové sféře vědomí hraje kritickou roli naše tělo, jeho vědomí, vnímání a postoj k němu. 

Politická dimenze jógy vědomí nespočívá v ničem jiném, než ve vztahové praxi vědomí, která zprostředkovává každé lidské bytosti nejen zkušenosti bytí tělesným vědomím svého já jako celku, ale také učí, jak ztělesňovat toto naše širší vědomí v každodenní…

Otázka „peněz“ a mýtus jejich původu

Obrázek
Co jsou vlastně peníze? Jak peníze sami vznikají? Jak se tvoří peníze? Všichni peníze zcela samozřejmě používáme, ale málo si jsme vědomi, co je vlastně jejich podstatou, kde se berou a co horší, naučili jsme se jimi měřit dokonce úspěch, rozhodují o našich volbách a možnostech a doslova a do písmene jim sloužíme. Ve školách, včetně tzv. ekonomicky nebo finančně zaměřených se také nedozvíme nic o zásadní otázce co a jak vznikají peníze jako takové, natož o mezinárodním či globálním finančnictví. Jako by šlo doslova o skryté „bohy“.

Peníze se prostě tisknou, případně – což je nejčastější vznikají jako ryze digitální či elektronické (rozuměj vytvořené přiřazením určité číselné hodnoty k určitému účtu digitální operací na počítači). Ať tak nebo tak, peníze prostě vznikají jakoby z „ničeho“. A někdo má toto právo vytvářet peníze a uplatňuje je. Kdo? Tuto otázku nyní nechme stranou. Takto vzniklé peníze (ať už digitálně, nebo tisknutím) se přeci svým vznikem současně stávají z principu od …

Entheogen nového světa a jeho indiánská historie

Obrázek
Posvátné kaktusy nazývané peyotl v jazyce náhuatl nebo hikuly v jazyce indiánů Tarahumaros (či hikury pro Huicholy) patří k prokazatelně nejstarším rostlinným entheogenním látkám na světě, které byly využívány indiánskými kulturami v Mexiku již před 10 000 lety. V jedné jeskyni v Mexiku se našel náhrdelník z navlečených sušených “knoflíků” peyotlu, jehož stáří se datuje na 8 500 let.
Tento kaktus původně rostl na velkých oblastech Mexika až po řeku Rio Grande, nicméně nadměrná sklizeň a rozvoj farem postupně omezuje místo jeho původu. Kaktusů, které jsou entheogenní a obsahují identifikovanou účinnou látku meskalin, je více, nicméně nejrozšířenější je peyotl a San Pedro (není jistě náhodou toto pokřesťanštěné jméno po sv. Petrovi, který údajně měl klíče od brány nebeské). První má tvar malých nízkých knoflíků a druhý vytváří výrazné falické tvary. Jde na první pohled o hezká rostlinná těla. Tradičně se používá sušený vršek, který se rozřeže nebo usuší, případně se pojídá čerstvý.
Církev…

Vědomý “ateistický materialismus”

Někdy se uvádí, že český národ je jednou z nejvíce tzv. ateistických zemí v Evropě. Je třeba toto chápat nikoliv jako nedostatek, ale naopak jako velmi dobrý výchozí bod. Ateismus, jak se obecně soudí, odmítá existenci Boha, nicméně je třeba dodat, že  odmítá Boha takového, jak jej chápe monoteistická náboženská víra – tedy jako nějakou všemocnou spasitelskou bytost. Míním, že toto zdravé jádro český národ získal v době husitské revoluce, kdy procitl z klamu a pokrytectví tehdejšího vládnoucího monoteistického kultu v čele s římským papežem.

Být ateista tedy vůbec neznamená, že neuznáváme duchovní podstatu člověka i skutečnosti jako takové, či odmítáme duchovní dimenzi bytí, ale znamená odmítnutí objektivistického pohledu na samotnou skutečnost i to, co nás přesahuje a jež zveme Bohem.

Materialismus je filosofický názor, že jediné, co existuje, je hmota, a vše, každý fenomén, je výsledkem pouhé interakce hmoty. Pokud samotnou “hmotu” chápeme jako statické objekty, ať už jako pevnou h…

Moc Ženy aneb hledání “ženské” spirituality.

Úvod Míním, že nejen v naší společnosti převládá velmi stereotypní chápání toho, co jsou tzv. mužské a co ženské kvality. Například za mužské kvality se považuje fyzická velikost, síla, agresivita, dominance, ovládání, zatímco za ženské kvality například naopak relativní slabost, podřízenost, pasivita, laskavost, opečovávaní apod. Všechny tyto stereotypní představy mají společné jediné: nedostatečné vědomí toho, co vlastně zveme “mužem” a “ženou” z pohledu metafyzického ukotvení v hlubší a univerzální skutečnosti. Věřím, že prvně pochopením toho, že to, co zveme muž a žena nejsou jenom dvě pohlaví člověka, ale zejména univerzální metafyzické principy samotné skutečnosti, tak jak znala tantra a spiritualita předkřesťanských národů a jejich opětným promeditováním, se můžeme osvobodit od poutajících či omezujících stereotypů promítaných na člověka. A současně regenerovat naše mužství i ženství v jejich neoddělitelné celistvosti. V józe vědomí (tantře), MUŽ (Šiva) představuje samo tiché klid…

Co bylo dříve, slepice nebo vejce?

...aneb o významu tázání v procesu myšlení
Zřejmě každý někdy slyšel otázku “co bylo dříve, vejce nebo slepice?”  Nedávno jsem ji opět slyšel u přátel a opravdu ji i začali řešit, každý samozřejmě měl své pravdivé argumenty. 
Tiše jsem je poslouchal a uvědomil jsem si, že jde o krásný jednoduchý pedagogický příklad, na kterém se dá ukázat, v čem spočívá ne-myšlení a v čem spočívá myšlení, kterému můžeme říkat meditativní či vědomé myšlení.
Základní pochopení a uvědomění ve vztahu k myšlení spočívá v tom, že myšlení je principiálně slovní či textová formulace cítícího vědomí - jeho pnutí k vyjádření určitého smyslu-významu skrze svalovou soustavu těla.
Slova a věty, kromě toho, co jimi my sami zamýšlíme sdělit, už samy o sobě hovoří, dokonce každý jednotlivý zvuk nese svůj hluboký metafyzický význam, ještě než vnímáme zvukové melodie, ve kterých rozpoznáváme nám známý význam slov.
Myšlení je tak neoddělitelné od jazyka v jeho nejširším významu slova. Z toho pro mě plyne, že samotné struktur…